กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา กุหลาบจิโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกุล ตระกูลศิลป์
ครู คศ.3

นางพิตตินันท์ คำสุข
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร จำรัสไว
ครู คศ.3

นางศิริเพ็ญ พรมษร
ครู คศ.3