กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรพิมล ประสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยรัตน์ ตำตาด
ครูผู้ช่วย