กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนุกูล ลอยขามป้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ