กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงษ์ประชา คงนอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกษมน วรรณพงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวอังค์วรา บุดดาดวง
ครูอัตราจ้าง