กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางละอองดาว ยิ่งยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา วิเศษทักษิณ
ครู คศ.3

นางเนตรดาว มุ่งหมาย
ครู คศ.3

นางฐิติพร ศรีทอง
ครู คศ.3

นางเอ็มอร บำขุนทด
ครู คศ.3

นายรชตพล เครือหงษ์
ครู คศ.1