กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสถาพร นราศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา เดือนกอง
ครู คศ.3

นางสาวสำรอง เสนงาม
ครู คศ.3

นางศรีไพ ประเสริฐสิน
ครู คศ.3