กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสังวาลย์ บุดศรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำค้าง ทีน้อย
ครู คศ.3

นางอรพิน อุปเทพ
ครู คศ.3