ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ เวียงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5693 5551
อีเมล์ : Ju.ja2508@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 06 3314 1590
อีเมล์ : jira.d868@gmail.com