พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียนนาจานศึกษา

              วิสัยทัศน์ (Vision)
                        ภายในปี  2567  โรงเรียนนาจานศึกษา มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
              พันธกิจ ( Mission Statement)
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสามารถบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้  มีทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข        
5. พัฒนาครูให้เป็นครูดี มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
7. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  เป้าหมายของสถานศึกษา
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรการศึกษา  มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีความสามารถตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
3. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้  มีทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข        
5. ครูดี มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6. มีระบบการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
7. มีสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
        1.พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล
        2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้  มีทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข        
        3. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูดี มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        4. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
        5. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                    คุณธรรม พอเพียง เลี้ยงชีพได้
 
เอกลักษณ์
       บรรยากาศน่าอยู่  เชิดชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง