วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                   ภายในปี 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

คนดี  ศรีนาจาน

 

เอกลักษณ์

    โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

 นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา    " แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "


ปรัชญาของโรงเรียน

“ ความรู้เลิศล้ำ  คุณธรรมนำชีวิต “

 

สีประจำโรงเรียน

 แสด กับ ดำ ”
สีแสด  หมายถึง ความเข้มแข็ง  อดทน ต่อสู้ กล้าหาญ
สีดำ  หมายถึง  ความหนักแน่น สุขุม  รอบคอบ เสียสละ และมีจิตใจมั่นคง

 

อักษรย่อโรงเรียน

น.จ.ศ.