ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนนาจานศึกษา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  13  มีนาคม พุทธศักราช 2535 สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ระหว่างบ้านสี่แยกโนนหัวนาและบ้านหนองหญ้าขาว มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ 3 งาน มีบุคลากรทางการศึกษา 34 คน ปัจจุบันโรงเรียนนาจานศึกษามีนักเรียนจำนวน 452 คน ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นางจุฑามาศ  เวียงทอง และรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง