ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 66 ถึง 08 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 65 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
28 ก.ย. 65 คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน จ.หนองคาย
26 ก.ย. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 สอบปลายภาค 1/2565