ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 65 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
28 ก.ย. 65 คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน จ.หนองคาย
26 ก.ย. 65 ถึง 27 ก.ย. 65 สอบปลายภาค 1/2565